, ,

حضور مدیر کل محترم فنی در مرکز پاسخگویی سامد استانداری در تاریخ دهم شهریور از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰